- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

             TÊN TIẾNG ANH: Problem solving and decision-making skills

2. Đối tượng             

Dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Khóa bồi dưỡng kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định dành cho các trưởng bộ phận, tổ trưởng, giám sát, triển khai thông qua các nội dung:

 • Hiểu rõ mối quan hệ giữa VẤN ĐỀ và QUYẾT ĐỊNH
 • Nắm vững 7 giai đoạn của quy trình RA QUYẾT ĐỊNH

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên sẽ:

 • Có khả năng áp dụng một phương thức thận trọng và có hệ thống trong việc đưa ra những quyết định phức tạp
 • Nhận biết được nguyên nhân hình thành nên một quyết định đúng hoặc sai
 • Xác định và phân hạng các mục tiêu khi ra quyết định
 • Xác định được những ràng buộc đối với những quyết định của mình
 • Có thể đưa ra những giải pháp thực hiện quyết định và đánh giá chúng

5. Các quy định áp dụng đối với học viên

5.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc, nếu có.

5.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

 • Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập
 • Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

6. Tài liệu tham khảo

 • Nguyễn Khánh Hà (2016), Rèn kỹ năng sống cho học sinh – Kỹ năng giải quyết vấn đề, NXB Đại học Sư phạm.
 • Katsumi Nishimura (2016), Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề trong một phút, Lại Thu Dung (dịch) – NXB Phụ Nữ.

7. Nội dung chuyên đề

 

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

NỘI DUNG

GV – HV

Thời lượng

PHẦN 1: VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH

1. Vấn đề và quyết định

1.1. Sơ đồ giải quyết vấn đề

1.2. Những quyết định đơn giản và dễ dàng

2. Thế nào là quyết định khó khăn, phức tạp

3. Các quyết định được đưa ra như thế nào?

3.1. Các phương án ra quyết định

3.2. Phong cách ra quyết định

3.3. Quyết định đúng và quyết định sai lầm

Các nhóm thực hiện bài tập tình huống và trình bày đáp án để hiểu rõ những yêu cầu của phần 1

 

PHẦN 2. THỰC HÀNH 7 GIAI ĐOẠN

CỦA QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH

Giai đoạn 1. Trình bày sự việc hoặc vấn đề  

1.1. Nhận định có một sự việc tồn tại

1.2. Lợi ích của việc trình bày vấn đề ra giấy

1.3. Đề phòng các vấn đề nảy sinh

1.4. Thảo luận rộng rãi về vấn đề

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

 

Giai đoạn 2. Xác định mục tiêu

2.1. Kết quả cuối cùng và mục tiêu

2.2. “Phải”, “muốn” và “thích”

2.3. “Đo lường” các mục tiêu 

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

 

Giai đoạn 3. Nhận dạng ràng buộc

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

Giai đoạn 4. Thu thập thông tin (Tìm giải pháp)

4.1. Loại thông tin

4.2. Nguồn thông tin

4.3. Chất lượng thông tin

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

 

Giai đoạn 5. Đánh giá các giải pháp

5.1. Liệt kê toàn bộ giải pháp

5.2. Suy nghĩ, ước đoán những hệ quả, tác động của mỗi giải pháp

5.3. Chọn lựa giải pháp

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

Giai đoạn 6. Thực thi giải pháp

6.1. Các phương pháp tiến hành

6.2. Các nguồn lực cần thiết

6.3. Các lưu ý đặc biệt

6.4. Tác động giữa các công việc với nhau

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

 

Giai đoạn 7. Đánh giá kết quả thực hiện

So sánh kết quả thực tế với mục tiêu đã đề ra

Bài tập thực hành tình huống theo nhóm

8. Đánh giá

 • Bài tập thực hành trên lớp
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

                                     

 

Đào tạo