- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

 

1. Thông tin chung về chuyên đề

- Tên chuyên đề:

TÊN TIẾNG VIỆT: Kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

             TÊN TIẾNG ANH: Planning skills and organizing the work effectively

2. Đối tượng             

Dành cho giáo viên, nhân viên và quản lý các cấp

3. Mô tả vắn tắt nội dung chuyên đề

Kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc được triển khai thông qua các nội dung:

 • Tổng quan về kế hoạch và kỹ năng lập kế hoạch nơi công sở
 • Qui trình lập kế hoạch và tổ chức công việc nơi công sở
 • Các nguyên tắc và kỹ thuật hỗ trợ tổ chức công việc

4. Mục tiêu và kết quả dự kiến của chuyên đề

- Mục tiêu: Sau khi kết thúc chuyên đề, học viên có thể

 •  Kiến thức

+ Giải thích được các khái niệm liên quan đến bản kế hoạch

+ Xác định được hình thức và ý nghĩa của từng loại kế hoạch nơi công sở

+ Phân tích được các bước thực hiện và các thành tố của từng bản kế hoạch cụ thể

 • Kỹ năng

+ Vận dụng linh hoạt quy trình lập một bản kế hoạch và giải quyết nhiệm vụ nơi công sở

+ Thiết lập bản kế hoạch khoa học, phù hợp với yêu cầu từng công việc

+ Vận dụng tốt các kiến thức và kỹ năng để tổ chức, kiểm soát công việc hiệu quả.

 •  Thái độ

+ Nhận diện rõ mức độ ưu tiên của từng phân loại công việc trong các nhiệm vụ được giao.

+ Thiết lập các kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp và nghiêm túc chấp hành các kế hoạch của tổ chức.

5. Tài liệu phục vụ môn học

- Tài liệu/giáo trình chính

[1] Nguyễn Ngọc Minh (2011), Kỹ năng lập kế hoạch, tài liệu huấn luyện kỹ năng mềm, lưu hành nội bộ.

- Tài liệu tham khảo

[2] http://text.123doc.org/document/1523261-ky-nang-lap-ke-hoach-to-chuc-cong-viec.htm

[3] http://text.123doc.org/document/81963-ky-nang-lap-ke-hoach.htm

[4] http://text.123doc.org/document/45938-ky-nang-lap-ke-hoach-cach-lap-lo-trinh-di-den-thanh-cong.htm

- Trang Web/CDs tham khảo/ bổ sung

[5] Website: http://tranphudn.com

[6] http://nhanviet.co/DaoTaodetail.aspx?id=16

6. Các quy định áp dụng đối với sinh viên

6.1. Quy định học vụ đối với học viên

 • Chủ động tham gia các buổi online
 • Tham dự chuyên đề trên lớp và thực hành các bài tập tích cực, sáng tạo.
 • Đặt câu hỏi hoặc phản biện để làm rõ các vấn đề thắc mắc nếu có.

6.2. Quy định về lớp học, thiết bị giảng dạy

- Máy chiếu, màn chiếu, các công cụ học tập

- Văn phòng phẩm liên quan theo yêu cầu của chuyên đề, của giảng viên (như micro, loa, thiết bị phòng học, giấy ruki, bút lông, giấy A4...)

7. Nội dung chuyên đề

LẬP KẾ HOẠCH VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ

 1. Tổng quan về lập kế hoạch
  • Kế hoạch, bảng kế hoạch là gì?
  • Vai trò, ý nghĩa của các bảng kế hoạch
  • Phân loại kế hoạch nơi công sở
 2. Tổ chức công việc
  • Phương pháp xác định công việc (5WH2C5M)
  • Công cụ quản lý công việc thông dụng

 

 1. Lập kế hoạch
  • Xác định mục tiêu (SMART)
  • Nguyên tắc
  • Phương pháp
  • Quy trình
  • Hoạch định theo phân loại kế hoạch của doanh nghiệp
 2. Thực thi bản kế hoạch
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch
  • Một số công cụ hỗ trợ quản lý thông dụng, hiện đại

8. Đánh giá

 • Bài trắc nghiệm sau buổi học
 • Kết quả (điểm số) các bài tập thực hành trên lớp
 • Feedback online dành cho học viên
 • Feedback online dành cho cán bộ quản lý/ đơn vị chủ quản

                                     

 

Đào tạo